Biuro Plus
 
 
 
Usługi
Kategorie towarów
Marka
Newsletter
 

Regulamin platformy www.biuronaplus.pl

Słownik pojęć

Platforma Internetowa - Platforma dostępna na stronie www.biuronaplus.pl
Sprzedający - właściciel platformy www.biuronaplus.pl, którym jest: Biuro Plus, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, NIP 966-13-82-894, REGON : 050827290
Klient - osoba prywatna lub przedsiębiorca korzystający z platformy www.biuronaplus.pl
Koszyk - narzędzie Platformy umożliwiające zamówienie towarów ze sprecyzowaniem ich ilości, zawierające ceny zamawianych produktów, podsumowujące wartość zamówienia, umożliwiające dokonywanie zmian w zamówieniu (zmiana ilości, dodawanie i odejmowanie produktów).
Newsletter - gazetka elektroniczna przesyłana za pośrednictwem Platformy www.biuronaplus.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na Platformie www.biuronaplus.pl mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto na Platformie www.biuronaplus.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta na Platformie www.biuronaplus.pl. W drugim przypadku w procesie akceptacji zamówienia Klienci ci zobowiązani są do podania swoich danych teleadresowych.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
 4. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Platformy www.biuronaplus.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny, chyba że nastąpiła sytuacja opisana w punkcie § 1 pkt. 4.
 5. Zamówienie jest realizowane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 6. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 24 godzin, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Platformy. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane).
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

§ 2. Zmiany w zamówieniu wysłanym

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się na Platformie www.biuronaplus.pl.
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając e-mail na adres bok@biuronaplus.pl pod warunkiem, że nie zostało ono już zrealizowane i do niego wysłane.

§ 3. Dostępność towarów

 1. Informacja o dostępności towaru na Platformie www.biuronaplus.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się na Platformie www.biuronaplus.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

§ 4. Ceny towarów

 1. Ceny towarów dostępnych są na Platformie www.biuronaplus.pl są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich.
 3. W przypadku Klienta zalogowanego ceny uwzględniają uzgodnione z Klientem upusty i rabaty.
 4. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na Platformie www.biuronaplus.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Platformy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5. Płatności

 1. Jeżeli Klient nie posiada indywidualnie ustalonych warunków formę płatności stanowi przedpłata.

§ 6. Warunki dostawy

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że umowa między Sprzedającym a Klientem stanowi inaczej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Przesyłki dostarcza Sprzedający (w obrębie Białegostoku) lub firma kurierska (poza Białymstokiem). Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. "Odbiór osobisty" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie Platformy.
 3. Koszty dostawy oraz możliwe opcje transportu każdorazowo podawane są w Koszyku. Informacje te są dostępne również w zakładce Warunki dostawy.

§ 7. Reklamacje

 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.
 2. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta tel. 85 651 73 73 lub wypełniając formularz reklamacyjny i przesyłając go pocztą e-mail lub faxem 801 228 098.
 3. Na terenie Białegostoku i okolic reklamowany produkt odbierany jest przez Sprzedającego. W przypadkach pozostałych, jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Platformy Biuro Plus, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Platforma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Platforma zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru.
 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta - w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 8. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

§ 8. Zwrot towaru bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego na naszej Platformie.
 2. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany i posiada oryginalne opakowanie. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz wypełnionym Formularzem zwrotu.
 3. Platforma gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez Klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do Klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu - paragonie, fakturze VAT) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi.

§ 9. Newsletter

 1. Klient będzie miał możliwość otrzymywania newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 10. Dane osobowe

 1. Rejestrując się na Platformie www.biuronaplus.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta na Platformie www.biuronaplus.pl, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Platformy www.biuronaplus.pl, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Platformę www.biuronaplus.pl.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na Platformie biuroplus-krako.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na Platformie www.biuronaplus.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Platformy www.biuronaplus.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z Platformy www.biuronaplus.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży na Platformie www.biuronaplus.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2009 r.
 6. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Platformie www.biuronaplus.pl.